Vedtekter

Vedtekter for Grong Historielag.

§ 1.

Grong Historielag har til formål å værne om kulturminnene i bygda og spre kunnskap om fortida.

§ 2

Laget setter seg som oppgave

a) å fremme sansen for gammel kultur, mål og historie i Grong,

b) å samle sagn, folketoner, stedsnavn og all slags muntlig tradisjon om liv og arbeid, sed og skikk i fortida

c) å virke til vern om de kulturminner som ennå er att i bygda,

d) å samle og bevare alle slags skriftlige kilder, bilder og annet som vedrører livet i bygda
e) å fremme kjennskapet til forfedrene og ættegransking.

§ 3

Medlem av laget kan alle bli som betaler årskontingent.

§ 4

Laget skal stå tilsluttet Landslaget for bygde- og byhistorie.

§ 5

Laget holder årsmøte hvert år innen utgangen av februar og velger da et styre på 5 medlemmer:

Formann, varaformann, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Styremedlemmene velges for 2 år og går ut 2 eller 3 av gangen, første gang 2 etter loddtrekning. Det velges 2 revisorer for 1 år.

Den som går ut av styret kan nekte gjenvalg. Årsmøte trekker opp rammen for arbeidet fram til neste årsmøte, godkjenner årsmelding og regnskap, fastsetter kontingenten og vedtar endringer i lagets vedtekter. Framlegg som ønskes behandlet på årsmøtet, må være kommet til styret før 15.januar.

Stemmerett har alle som har betalt kontingent siste år.

Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.

§ 6

Styret har møter så ofte som det finner det nødvendig, og kan sammenkalles til medlemsmøte med en ukes varsel.

§ 7

Vedtak om å oppløse laget kan bare bli gjort på vanlig årsmøte og krever 2/3 flertall.